บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2023

Building a Strong Employer Brand

รูปภาพ
    Building a Strong Employer Brand: 5 Lessons HR Can Learn from Marketing :  The HR department is responsible for managing the most valuable asset of an organization : its people. Like marketing, HR also needs to be able to attract and retain top talent. Here are some lessons HR can learn from marketing: 1: Emphasize Branding and Storytelling In the same way that marketing is concerned with branding and storytelling, HR can also benefit from building a strong employer brand and crafting a compelling employee story. This section explores how HR can improve their branding efforts by creating a unique identity and communicating their company values effectively 2: Focus on Candidate Experience Marketing often emphasizes the importance of a positive customer experience, and the same principle applies to HR's focus on the candidate experience. In this section, we discuss how HR can create a candidate-centric experience that engages and delights candidates throughout the recruitment pro

Overtime Management 101

รูปภาพ
  Overtime Management 101: Tips and Tricks for a Productive Workplace Overtime is a common occurrence in many industries, especially those that operate 24/7 or have peak seasons. While overtime can be necessary, it can also lead to burnout, decreased productivity, and increased costs for the company. To avoid these negative outcomes, it's important to have effective strategies in place to manage overtime. Here are some best practices for managing overtime: 1. Establish Clear Policies and Guidelines Having clear policies and guidelines in place for overtime will help avoid confusion and misunderstandings among employees. These policies should outline how overtime is earned, who is eligible, and what the process is for requesting and approving overtime. This information should be easily accessible to all employees. 2. Monitor Overtime Usage It's important to track and monitor overtime usage to ensure that it is necessary and cost-effective. This can be done through time-tracking

รับมือการมาทำงานสายของพนักงาน

รูปภาพ
  รับมือการมาทำงานสายของพนักงาน เรานำเสนอกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือการมาทำงานสายของพนักงานที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ คุณรับมือกับการมาทำงานสายของพนักงานอย่างไร? ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ยากและรวดเร็วในการจัดการกับคนที่มาสายเสมอ ผู้จัดการทุกคนแตก ต่างกันเช่นเดียวกับพนักงานทุกคน และสถานการณ์ส่วนตัวของพวกเขา อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมานี้มีบางขั้นตอนที่คุณควรดำเนินการหากคุณต้องการจัดการกับพนักงานที่มาสาย Weladee เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยคุณจัดการกับการมาทำงานสายของพนักงาน คุณทราบมูลค่าความเสียหายจากการมาทำงานสายของพนักงานหรือไม่ ? ลองแบบ จำลองการคำนวณมูลค่าความเสียหายนี้ดู 1. สร้างกฎ การสร้างกฏเฉพาะสำหรับการมาทำงานสาย ดูอาจจะเป็นการสร้างกฏที่เฉพาะเจาะจงเกินไป กฏเกณฑ์เกี่ยวกับการมาทำงานสาย อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ จัดการการลางาน หรือการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานเป็นต้น  นโยบายอาจจะรวมถึง : – มาตรฐานที่พนักงานคาดหวัง: รายละเอียดชั่วโมงการทำงานโดยเน้นว่าพนักงานควรเตรียมตัวให้พร้อมและเตรียมพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีที่กะจะเริ่มทำงาน – ขั้นตอนในการแจ้งการมาทำงานสาย: หากพนักงานรู้ว่าพ

Celebrating Success: Employee of the Month

รูปภาพ
  Celebrating Success: The Importance of an Employee of the Month Program Employee recognition is an essential aspect of maintaining a positive work environment. One way to recognize employees is through an Employee of the Month program . However, selecting the Employee of the Month can be a challenging task, and it's important to do it in a way that's fair and transparent. Here are some tips for selecting an Employee of the Month: Establish Criteria: Before starting the program, establish criteria that will be used to select the Employee of the Month. This criteria could include factors such as job performance, attitude, attendance, and teamwork. Solicit Nominations: Allow employees to nominate their colleagues for the Employee of the Month award. This not only increases employee engagement but also ensures that the selection process is not biased towards management's preferences. Select the Winner: Once nominations have been collected, management can evaluate each nom

Simplifying Overtime Requests For Increased Efficiency

รูปภาพ
  Empowering Your Workforce: Simplifying Overtime Requests For Increased Efficiency Managing overtime requests can be a complex and time-consuming task for organizations. However, with the help of Weladee , an advanced HR management system, businesses can streamline the process and ensure effective workload management. In this blog, we will explore how to effectively use the overtime request feature on Weladee, benefiting both employees and HR administrators. Accessing the Overtime Request Feature: Once logged into the Weladee platform, employees can easily navigate to the overtime request section. This user-friendly interface enables employees to initiate overtime requests effortlessly. Specify Overtime Dates and Hours: Employees can specify the date and duration of the intended overtime. Weladee provides a convenient calendar view that aids in selecting the appropriate dates, ensuring accurate overtime hour calculation. Adding Overtime Details: Employees can provide additional

A Guide To Smoother Leave Management

รูปภาพ
From Request Approval: A Guide To Smoother Leave Management Managing employee leave requests can be a time-consuming task for businesses of all sizes. However, with the help of Weladee an advanced HR management system, the process becomes efficient and hassle-free. We will explore how to effectively use the leave request feature to simplify leave management for both employees and HR administrators. Accessing the Leave Request Feature: Once logged into the Weladee platform, employees can easily navigate to the leave request section. This intuitive interface makes it convenient to initiate leave requests and select the desired leave type. Selecting Leave Types: Employees can choose from a variety of predefined leave types, such as annual leave, sick leave, or personal leave. Weladee allows customization to suit your organization's specific leave policies, ensuring accurate tracking and recording of leave types. Choosing Leave Dates and Duration: Employees can specify the star

Holiday Staffing Strategies

รูปภาพ
  Holiday Staffing Strategies: Managing Employee Vacation Requests. The holidays, a time of year for family, traditions, and indulging in delicious meals. However, for employers, it can also mean managing a surge of vacation requests. If you're running a small- to medium-sized business, you know that you can't have your entire team off at the same time. You need to keep your business running smoothly and ensure that essential tasks are covered. But, you also want to ensure that your employees feel valued and treated fairly. If you're wondering how to handle holiday vacation requests, you're not alone. Here are some tips to help you navigate this situation and even avoid it altogether: Establish a holiday policy Establish a holiday policy: Creating a tailored annual leave policy that outlines your approach to annual leave and sets any restrictions on when employees can and cannot request leave can help you avoid holiday management headaches. A holiday policy lets your em