Deal with lateness and absenteeism

Deal with employee lateness
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีใช้คิวอาร์โค้ดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

กำหนดตารางกะงานด้วย Weladee

ลดการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน